Menü

En Etkili Aşk Duası

01/01/2018 - Bayan Medyum
En Etkili Aşk Duası

24 saatte dahi etki edebilecek Aşk büyüsü dışında aşk duası okumaları sayesinde yapılan en etkili aşk duası çalışmalarımız bulunur. Dilerseniz sizlere birkaç etkisi yüzlerce kişi tarafından  bire bir okunup denenmiş ve  etkisini hızlı alınmış olan aşk dualarından kendiniz okuma yapabilirsiniz.

BİRİNİ AŞIK ETMEK İÇİN DUA

BÜYÜ DEĞİLDİR; Yazı başlığında da yazdığımız gibi birini kendinize aşık etmek için okunan dualardır,büyü değildir DUADIR !!!

Erkeği Kendine Aşık Etme Duası-Kızı Kendine Aşık Etme Duası:

Kuvvetli bir gideni geri döndürme  için uygulamalı okunan duadır. Bizzat denenmiş olup yüzlerce kişi tarfından sonucu alınmıştır, herhangi bir yapılış yada okunma  zamanı yoktur,yine de duaların kabul olma saatlerine ya da vakitlerine dikkat edilirse daha da tesirli olabileceği görülmüştür.Duaların kabul olunması Rabb’imizin izniyledir,ne zaman nasıl kabul olacağını YALNIZ VE YALNIZ ALLAH BİLİR bu yüzden kalbimizi Rabb Tealaya yönelterek her türlü dualarınızda olduğu gibi bu gideni geri döndürme duasında olsun, birini kendinize aşık etme duasında olsun dilek kapıları her zaman açık olduğunun bilincinde olun. Önerilen aşık etme duası düzenli olarak bir hafta boyunca (7 gün)  günde belirtilen kadar okumaya niyet etmedir fakat genel anlamda bir hafta dolmadan da hacetimiz görülmüş olur. Genelde aşık etme duası okunduktan sonra  41 gün başka bir işlem ya da aşık etme niyetiyle okuma yapılmaması önerilir. Etkisi ise okuma yapılan kişide ilk günlerde bir bunalım hali,üzerinde bir takım halsizlikler meydana gelebilir,bu duanın tesirinden kaynaklanır, bu durum esasında iyiye işarettir, uygulamaya devam ediniz.

OKUNACAK DUA ŞUDUR;

Bismillahirrahmanirrahiym.

Elhamdü lillahi rabbil alemiyne hamden yefuku ecmelehü ve ekmelehü hamdel hamidiyne venğamese fi bahri nuri zalikel nuri zalikel hamde engamasen yeşgulüni zahiren ve batınan bil’ızzi vel heybeti vettemkiyni ila yevmiddiyni va’tesımü bihi ısmeten tuhfini ve tahfezani minel mu’tediyne vel’a’dal veimuddarriyne hamden yekunü li rızaen ve fertan ve ferhan ve ğaniyyün leftekarre meahü liehadin minel evveliyne vel ahıriyne ve yekunü  yivecheten ve ızzesteızzü bihi hatta ezele bihi satveten cebbariyner rahmanilleti vesiat rahmetehü külle şey’in yeşhedü biha külle mevcudin bima akrebehü minel ihsani feküllü mbdaü ve fiyni esrari vel alaniyeti ve ğayetihi ileyha sirran ve i’lanen es’elüke bihazessirillezi evdahtehü ve kane zahiren lil’ayani enne tağmeseni fi hazel bahri ğamseten la tüfarikuni fiy cemiy’ıl evkati vel ahyani ve yakunü li uddetene ve umdeten leftekırrü ba’deha fi külli zemanin ve mekanin ve cihetin ı’tesımü biha min mekayidil insi velcan errahıymillezi letafe bi fiyma sebeka fekanet tilkerahmeti sabikaten minhü ila fil’ezelil kadiymi feha ena enkalibü fiyha münze vedcedtü ılmen ve halkan bi’azebe verede vataybe ne’ıymin es’elüke ya mevlaye isbağu nı’metike ve devami minnetike bisabiki rahmetike fela ahşa keyden min külli vasfin zemiymin maliki yevmiddinillezi teazame şe’nühü an en yeftekıre ila şeriykin ve lanetin mu’ıynin hukime ala min yeftekıre ila şeriykin ve ianetin mü’ıynin hukime ala min küllin filmülki velmelekuti bikudretil kami’ati licemiy’ıl cebbariyne vel mütekebbiriyneş şediydil batşe alet tağatizzalimiyne kahire bişiddeti kuvvetihi ve kahrihi ve batşihi limen temerrede ve tağa minettağati vel mereddetil kasım imin şarikihi fiy azamatihi ve kibriyaihi ehizdetil kasım imin şarikihi fiy azametihi ve kibriyaihi ehızhü haliken meal es’elüke en teshıre li kulübü halkike ya mu’tıfül kulubi ya meliynel hadiynilidavüde aleyhisselami bidühın dühubün dühubün dühubün ya malikü ya malikü mülukün avalimi külliha ecme’ıyne melekeni nasıyetühü fülan binti fülanehü hatta yekünü kabzatiy minel ezeliyne la ilahe illa ente sübhaneke innı küntü minezzalimiyne ve edrikni birahmetike ya erhamerrahimiyne iyyhake na’büdü ve iyyake neste’ıynü kad idhartüke lifakri ve fakati ya men hada’te li’azametihil cebbariyne vel mütekebbiriyne ve sığari licelalihi tağatil insi velcinnil mütemerridiyne ya şediydel batşi ya aziymel kahri ya müntekımü min külli satvetin mekiynineyyedeni binasrin minke ve fethın mübiynin hatta akhere a’dai ecme’ıyne ihdinas sıratal müstekıyme sıratalleziyne en’amte aleyhim ğayril mağdübi aleyhim ve leddaliyne heb lena min ledünke mevahibes sıddikiyne veşşehidna müşahideş şühedai vessalihıyne ve emdadna bimelaiketizzaferi vettemkiyni kema külte fiy kavlikel hakkıl mübiyni yümdidküm rabbüküm biselati alafin minelmelaiketi münziliyne ve sarrefna filkainati velmükevvinati ve efdı Aleyna min feyzi niamaike berekatin tü’ıydü ileyha min berekatil evveliyne vel’ahıriyne ve la tec’alna dalliyne ve müdilliyne ve la tahşürna fiy zümretil bağıyne ya ğıyasel müsteğıyne eğısni ve edrikni bilütfikel hafiyyi fein men ahfeytehü tahte hafiyyi lütfike feheda ce şifa ve ufa ve kefa la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimiyne la ilahe illa ente sübhaneke nni küntü minezzalimiyne la ilahe illa ente sübhaneke nni küntü minezzalimiyne

la ilahe illa ente sübhaneke nni küntü minezzalimiyne  la ilahe illa ente sübhaneke nni küntü minezzalimiyne la ilahe illa ente sübhaneke nni küntü minezzalimiyne ve edhılni fiy kenefikel vefil hasıynil meniy’ı lilkafil hafiyzıssairil mühıytı ve ağmisni fiy se’ati rizkıke min hazaini rahmetikelleti vesiat külli şey’in ve ferecin anni külli kürebin ya müferricül mukribiyne birahmetike ya erhamerrahımiyne şehse şehse eşhesel muksitu üluhan ya meymune ve şehidani üluhan ya şehidanil acele tevekkelü bikeza ve keza aksemtü aleyke biızzi anillahi ve binuri vechillahi ve biratihahil kitabi ve bima cera bihil kaleme min ındillahi illa ma ecepte vesre’at bikadal haceti ve hiye keza ve keza innema emrühü iza erade şey’en en yekule kün feyekünü fesübhanellezi biydihi meleketü küllü şey’in ve ileyhi türce’une.

Fatiha-i şerife’nin azimeti kişiyi aşık etme konusunda oldukça tesirlidir,bunun gibi birçeok akış etme duaları mevcuttur.Aynı zamanda Fatiha suresinin faziletleri oldukça fazladır,Rabb bizlere her derde deva dualar ve sureler indirmiştir.Halbuki bazı insanlar duadan bir şey olmaz ve ya biz zaten biliyoruz fatiha suresini gibi konuşmalar etmektedir,her duanın içinde bin bir sır ve gizem yatmaktadır.Edeceğiniz bir kısa dua bile her derdinize derman olabilir.Lütfen adı geçen, bildiğiniz ve ya bilmediğiniz her duanın faziletlerinin fazla olduğunu unutmayınız.Saygılarımla..

6 saatte etkili aşk duası-Köpek gibi aşık etme duası-Anında etki eden aşk duası -Deli divane aşık eden dua-Mecnun etme duası;

aşağıda yer verdiğimiz ayet-i kerime aşk ve sevgi konusunda muzdarip kimselerin 201 defa okuma yaparak niyetlerini gerçekleştirebilirler.

Yâ vedûdü yâ vedûdü yâ vedûdü yâ zel arşil mecîdi yâ mübdiü yâ müıydü yâ fe’âlün limâ yürîdü es’elüke bi nûri vechikellezî lâ mele erkâne arşike ve es’elüke bi kudratikelletî kadderte bihâ alâ halkıke ve bi rahmetikelletî vesiat külle şey’in lâ ilâhe illâ ente eğısnî yâ mugıysü eğisnî yâ mügıysü eğisnî yâ mugıys

Çok kuvvetli Aşık Etme Duası

Salât-ı Tefriciye – Salât-ı Nariye

“Allâhümme salli salâten kâmilaten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil’ukadü, ve tenfericü bihil’kürabü, vetükdâ bihil’havâicü, ve tünâlü bihir’regâibü, ve hüsnül’havâtimi, ve yüsteskal’ğamâmü bivechihil’ke’imi ve alâ âlihi ve sahbihî fî külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâlûmin lek.”

İmamı Kurtubî Hazretleri şöyle demiş:

“Bir kimse, çok önemli bir işinin veya önemli bir dileğinin gerçekleşmesini, ya da üzerinde devam edip duran büyük bir belanın üzerinden çekilip gitmesi (kalkması) için, “Salât-ı Tefriciye”yi 4444 defa okuyup, bu mübârek Saâtü Selâm ile Yüce Peygamberimizi vesile edinse, hiç şüphe ve tereddüt yoktur ki, Yüce Allah, o kulunun istek ve muradının olması için hayırlı bir kapı açar, hayırlı bir sebep yaratır ve ona muradını verir .”

Bunlardan başka

anında tesir edip sevdiğinin seni araması için dua,Sevdiğini aşık etmek için en etkili dua,

Kocayı kendine aşık etme duası,Kocayı bağlama duası,Tesiri gitmeyen aşk duası,Evlilik duası,Yüzde yüz tutan aşk büyüsü duası,Anında etkili aşk duası,Gerçek aşk duası, Tesirli aşk duaları,Muhabbet duası, Sevgi duaları, Sevgi duası,Muhabbeti celbiye duası,Kör kütük aşık eden dua,Evlenene karşı dua,Şirinlik duası, Aşkta kazanma duası ;istiyorsanız hiç vakit kaybetmeden Medyum Elife Hocamı arayın.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

fourteen − 14 =